Burgerinitiatief PMD+, Vervolg

Gemeenteraad

Ook in de raadsvergadering van 3 december jl. zijn nog veel politieke partijen in de gemeenteraad het met ons eens. Ze ondersteunen en kiezen in meerderheid voor het Burgerinitiatief van de bewoners. Wij hebben de politieke partijen nog een keer opgeroepen alsnog te kiezen voor ons PMD+ voorstel.

Afval scheiden, de gemeenteraad en de bewoners van de Filmwijk

Eerder berichtten wij u over het Burgerinitiatief PMD+. Begin oktober zouden de resultaten aan de raad en de initiatiefnemers worden gepresenteerd. Waarna de raad meteen daarop een besluit zou nemen.

Inmiddels….

Er bleek een voorkeur voor het voorstel van het college voor Diftar (gedifferentieerd tarief) en een tegenstem tegen ons burgerinitiatief met een keuze voor PMD+.

Diftar: Hierbij moeten huishoudens gft-, papier-, plastic- en restafval scheiden. Voor het aanbieden van restafval moet extra worden betaald. Het college hoopt zo het beter scheiden van afval te stimuleren.

Tijdens de raadsvergadering in november hebben wij de raad voorgehouden dat bij een keuze voor een afvalsysteem de bewoners centraal moeten staan. Het gaat daarbij vooral om te kiezen voor een afvalsysteem dat past bij Almere en bij de bewoners van Almere.

Afval scheiden is moeilijk en daarom is de keuze voor een systeem dat voor de bewoners het makkelijkste is de goede keuze. Dan wordt het afval door bewoners goed gescheiden en daarna verder machinaal nagescheiden en zijn de reststromen ook nog met een goede opbrengst te verwerken. Dus leve de bewoners, de gemeente en het milieu!

In dat geval kan er naar ons idee niet anders worden gekozen dan voor het PMD+ afvalsysteem, zoals dat in onze Filmwijk en in de Sieradenbuurt al jaren als pilot naar tevredenheid en met draagvlak van bewoners draait.

Ook in de raadsvergadering van 3 december jl. zijn nog veel politieke partijen in de gemeenteraad het met ons eens. Ze ondersteunen en kiezen in meerderheid voor het Burgerinitiatief van de bewoners. Wij hebben de politieke partijen nog een keer opgeroepen alsnog te kiezen voor ons PMD+ voorstel.

Verzoek aan de wethouder

De gemeenteraad heeft de wethouder gevraagd het voorstel van het college van juni j.l. terug te nemen en met een nieuw voorstel te komen, gebaseerd op betere informatie. En rekening te houden met alle vragen vanuit de gemeenteraad over dit onderwerp, w.o. de vraag wat het gaat kosten. Ook is de wethouder gevraagd de kennis en ervaring van de bewoners van het burgerinitiatief daarbij te betrekken.

Dat voorstel wordt in maart of april 2021 verwacht. Wij zijn heel benieuwd wat daarvan terechtkomt.

Aan het eind van de vergadering is ons, indieners van het burgerinitiatief, de gelegenheid geboden in de raad nog een slotwoord te spreken tot de aanwezige raadsleden. Ter informatie van alle Filmwijkbewoners volgt van dat slotwoord hieronder een samenvatting.

Platform Filmwijk en Sieradenbuurt

Slotwoord Indieners Burgerinitiatief Afval in de Gemeenteraad van 3 december 2020

Dank u wel raadsleden voor uw uitgebreide reacties op ons burgerinitiatief Afval.

Wij hebben u en de publieke opinie de afgelopen weken nauwgezet gevolgd.

Het stemt ons opgelucht dat velen van u inzien dat betaalsysteem Diftar niet past bij Almere. En dat u de ogen niet sluit voor de negatieve gevolgen van Diftar: bergen afval naast containers, nog meer dumpingen en hoge extra verwerkingskosten doordat bewoners restafval vermengen met ander afval.

Ons burgerinitiatief is goed ontvangen in de raad. U bent geïnteresseerd in de circulaire stad Almere en het financiële voordeel dat dit oplevert door onder meer een besparing op de transportkosten. Ook ziet u de voordelen van het PMD+ systeem voor ons, bewoners. Afval scheiden wordt makkelijker en hierdoor zullen meer bewoners meedoen. Bewoners blijven afval scheiden en dat is goed voor ons milieubewustzijn. PMD+ voorkomt weerstand bij bewoners. Extra betalen voor restafval of een vierde rolcontainer bij het huis willen bewoners echt niet.

Eerdere besprekingen in de raad gingen vooral over cijfers en technische informatie. Wat grotendeels ontbrak was het belangrijkste voor een goede keuze voor een afvalsysteem. En dat is informatie over Almere zelf. Het is daarom tijd om te focussen op wie we zijn. En wat gemeente en bewoners samen willen. De kernvraag is welk afvalsysteem het beste bij ons past. Het antwoord op die vraag is de keuze voor het PMD+ systeem. Niet alleen naar ons idee, maar ook naar de mening van een groot deel van de gemeenteraad.

U had ook een aantal vragen. Over de snelheid waarmee PMD+ kan worden ingevoerd en eventuele contractverplichtingen met HVC. En of de doelstelling van 100kg restafval per inwoner per jaar wel wordt gehaald. Wij gaan hier kort op in.

Als u PMD+ invoert, zijn er voor de verwerking twee opties; de gemeente koopt dit in of verzorgt dit zelf. Wij hebben contact met afvalverwerker Cirwinn die nu het PMD+ van de pilotwijken verwerkt. Zij kunnen nascheiding PMD+ binnen een jaar machinaal voor de hele stad verzorgen.

Wij stellen voor dat de gemeente een projectteam samenstelt met verschillende disciplines die de invoering van PMD+ voorbereidt en begeleidt. En dat dit projectteam gebruik maakt van de succesvolle aanpak in de pilotwijken. Wij, initiatiefnemers, worden hier graag bij betrokken om onze praktijkkennis van de laatste jaren in te brengen. Met als doel zoveel mogelijk Almeerders te enthousiasmeren voor afval scheiden en een schone stad. De proef in onze wijken heeft uitgewezen dat de doelstelling maximaal 100 kg restafval wordt behaald met de aanpak van de pilot. Goede communicatie en handhaving zorgen ervoor dat het juiste afval in de juiste containers terechtkomt bij bewoners. En de nascheidingsmachine bij Cirwinn scheidt het PMD+ afval heel efficiënt, doordat de machine specifiek is afgestemd op ons afval.

De kosten van de verwerking van PMD+ voor de gemeente zijn afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt; zelf doen of inkopen. Als de gemeente inkoopt, zijn er geen grote investeringen nodig. Het schot gaat uit de duo container en de gft voorzieningen worden op orde gebracht bij de hoogbouw.

Plastic, metaal en drinkpakken worden nu ook al gescheiden. Doordat er bij PMD+ ook restafval bij dit afval zit, nemen de verwerkingskosten toe.

Deze extra verwerkingskosten worden echter terugverdiend doordat er meer herbruikbaar afval overblijft na verwerking. Dit levert geld op. En hoe mooi is het als het plastic vanuit nascheider Cirwinn linea recta bij de buren de plasticfabriek ingaat en hier bijvoorbeeld voorgevels voor woningen van worden gemaakt?

Wil de gemeente zelf investeren in een nascheidingsinstallatie dan kost dit volgens onze informatie tussen de 10 en 15 miljoen euro. Deze investeringen zijn dus niet nodig als verwerking wordt ingekocht.

Wat ons betreft staat niets meer in de weg om PMD+ op korte termijn in te voeren.

Wij vragen u daarom niet langer te wachten en nu te kiezen en voor dit systeem, dat mag rekenen op draagvlak onder bewoners. En de bestuurlijke opdracht te verstrekken voor een implementatieplan voor de gefaseerde invoering van PMD+ voor heel Almere, conform het burgerinitiatief van juni 2020.

Bewoners Filmwijk en Sieradenbuurt

 

 

Reacties zijn gesloten.