Statuten

Op vrijdag 22 november 2002 heeft de Stichting Platform Filmwijk zijn Statuten laten passeren en daarmee was de oprichting van de stichting een feit. Hieronder de volledige tekst van de Statuten zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Dossiernummer (registratienummer) 39081144.

STICHTING

40558

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1. De stichting is genaamd: Stichting Platform Filmwijk.
2. Zij heeft haar zetel in Almere.

DOEL

Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen en instandhouden van het woon- en leefklimaat in de wijk Filmwijk van de gemeente Almere, waar onder meer begrepen wordt:

 • het handhaven van natuur- en stadsschoon en het behoud van historische zaken;
 • het vergroten van de organisatie van bewoners in de wijk en de maatschappelijke integratie;
 • het bevorderen van de kwaliteit en beheer van de inrichting van de openbare ruimte;
 • het behouden en verbeteren van voorzieningen van algemeen nut;
 • het bevorderen en verbeteren van de maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg;
 • het stimuleren en ontwikkelen van inspraak over deelname van wijkbewoners aan bovengenoemde activiteiten;
 • het bevorderen van invloed van wijkbewoners op het gebied van instanties die beslissingen nemen over de wijk,

een en ander in de ruimste zin van het woord.

MIDDELEN

Artikel 3.
Zij tracht dit doel te bereiken door middel van:

 • het met elkaar in contact brengen van buurten en bewoners binnen de Filmwijk;
 • het informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van groepen in de wijk met een tijdelijk of permanent karakter;
 • het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk;
 • het verzorgen en begeleiden van contacten met- en het verstrekken van adviezen aan het Stadsdeelkantoor/Gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en andere instellingen van algemeen belang;
 • het scheppen van voorwaarden voor democratische besluitvorming teneinde invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van bevoegde instanties;
 • het adviseren bij procedures, in het belang van de bewoners van Filmwijk, bij gemeentelijke instellingen, de bestuursrechter en de burgerlijke rechter;
 • het voeren van procedures, in uitzonderlijke situaties, met afgedekte middelen, namens de bewoners, maar tevens onder eigen naam,

verder alle middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

BOEKJAAR

Artikel 4.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

VERMOGEN

Artikel 5.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en donaties;
 • hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
 • hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking stellen van haar accommodatie en kennis.

BESTUUR

Artikel 6.

 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste vijf en maximaal negen leden.
 2. Het algemeen bestuur van de stichting, hierna te noemen: het bestuur, benoemt de bestuursleden, zijnde meerderjarige natuurlijke personen (waaronder tevens begrepen zelfstandige ondernemers), die (aantoonbare) affiniteit hebben met de Filmwijk en bij voorkeur tevens een “bestuursfunctie” vervullen bij -dan wel vertegenwoordiger zijn van- een bewonersgroep, bewonersvereniging, bewonersstichting, bedrijvenvereniging, vereniging van huiseigenaren of een andere organisatie, werkzaam ten behoeve van de bewoners en gebruikers in de wijk.
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 4. De voorzitter kan geen tweede functie vervullen binnen het bestuur.
 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur uit en legt verantwoording af van haar werkzaamheden aan het algemeen bestuur.
 6. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen worden getroffen omtrent onder meer de gang van zaken bij het aftreden binnen het bestuur.
 7. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar gevoerde beheer.

BESTUURSWISSELING

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvragen van surséance van betaling, door onder curatelestelling, alsmede door ontslag door de rechtbank, alsmede indien niet meer aan de kwalificatie als bedoeld in artikel 6 lid 2 wordt voldaan.
  Bovendien eindigt het lidmaatschap van een bestuurslid, indien alle overige bestuursleden zulks besluiten.
 2. Een bestuurslid heeft de mogelijkheid op eigen verzoek ontslag te nemen.
 3. Bestuursleden nemen steeds voor drie jaar zitting in het bestuur. Zij zijn tweemaal (is aangepast n.a.v. de WBTR) herkiesbaar voor een periode van drie jaar.

BENOEMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Artikel 8.

 1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door de benoeming van een nieuw bestuurslid.
 2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 2. (Toegevoegd n.a.v. de WBTR) De penningmeester is bevoegd tot het zelfstandig doen van uitgaven tot €1000; voor uitgaven van €1000 tot €2500 is overleg met een tweede bestuurslid noodzakelijk; voor bedragen boven €2500 is een bestuursbesluit vereist.
 3. (Toegevoegd n.a.v. de WBTR) Zodra een bestuurslid een persoonlijk belang heeft in een bepaalde zaak, dan stopt deze meteen met handelen en deelname in de besluitvorming in dat dossier.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Bovendien wordt de stichting vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ten minste één lid van het dagelijks bestuur.
 2. Indien slechts één bestuurslid in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de stichting.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst achten.
 2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
  Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren door de penningmeester.
 3. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
 4. Ieder bestuurslid heeft het recht een onderwerp op de agenda te doen plaatsen, ook staande de vergadering.

BESLUITVORMING

Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
 2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. (Toegevoegd n.a.v. de WBTR) Bij afwezigheid van één of meer bestuursleden moet bij een besluit meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig zijn om de besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden. Besluiten worden in dat geval genomen op basis van gewone meerderheid.
 4. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
 5. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
  Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staken der stemmen als verworpen beschouwd.
 7. (Toegevoegd n.a.v. de WBTR) Om noodzakelijke besluitvorming altijd te kunnen laten plaatsvinden, kan bij staken van stemmen de voorzitter beslissen, dat zijn/haar stem doorslaggevend is.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 13.

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens gebied de stichting statutair gevestigd is.

VEREFFENING

Artikel 14.

 1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
 4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

COMMISSIES

Artikel 15.

 1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen, die bepaalde door het bestuur te verrichten taken krijgen toebedeeld. Deze commissies bestaan uit ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon (waaronder tevens begrepen zelfstandige ondernemers), die (aantoonbare) affiniteit heeft met de Filmwijk en bij voorkeur tevens een “bestuurfunctie” vervult bij -dan wel vertegenwoordiger is van- een bewonersgroep, bewonersvereniging, bewonerstichting, bedrijvenvereniging, vereniging van huiseigenaren of een andere organisatie, werkzaam ten behoeve van de bewoners en gebruikers in de wijk.
  Deze commissies handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 2. Gegadigden voor een commissie dienen zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur onder opgave van de doelstelling van de groepering of organisatie die deze vertegenwoordigt. Deze doelstelling mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de stichting.
 3. Periodiek, te bepalen door het bestuur, vindt rapportage van de werkzaamheden van de commissies plaats aan het bestuur.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.