Ontwerp Bestemmingsplan Floriade en Inloopavond 18 januari 2017

Floriade

Vanaf 5 januari 2017 ligt het ontwerp bestemmingsplan Floriade 6 weken ter inzage. Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op 18 januari a.s. een inloopavond gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis Almere. U kunt deze avond informatie inwinnen over het bestemmingsplan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Uitgebreide informatie over het ontwerp bestemmingsplan vindt u op: floriade.almere.nl/floriade-2022/ontwerp-chw-bestemmingsplan-almere-centrum-weerwater-floriade

Inloopavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op 18 januari a.s. een inloopavond gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis Almere. U kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt deze avond informatie inwinnen over het bestemmingsplan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Graag informeren wij u over wat er tot nu toe o.m. is bereikt mede door toedoen van het Platform Filmwijk/werkgroep Floriade.
De resultaten tot nu toe zijn naast (natuurlijk) het behoud van wat groen ook:

 • Het hele Floriadeterrein is meer weggesitueerd van de oostkust af.
 • Het Weerwater wordt aan de Filmwijkzijde niet met drijvende woningen en kantoren belast.
 • De natuur (ook de bever) kreeg en krijgt meer aandacht.
 • Het Vogeleiland zal lokaal en bij de wegen bouwrijp worden gemaakt door middel van forse zandophoging.

Over de informatieavond van 29 november

Op dinsdag 29 november vond de tweede informatiebijeenkomst ‘Op weg naar de Floriade’ plaats. Tijdens deze informatieve en interactieve avond werden bewoners weer bijgepraat over actuele ontwikkelingen en plannen rondom Floriade Almere 2022. Gemeente Almere, Rijkswaterstaat, Floriade BV en Provincie Flevoland waren aanwezig. Ook was er een presentatie over het Groenplan – wat gebeurt er onder andere met de bomen en waarom – en over de eerste werkzaamheden op het terrein. Zie https://floriade.almere.nl/

Globale planning werkzaamheden t.b.v. Floriade e.v.

Hieronder vindt u een globale planning gedurende de periode vanaf eind 2016 tot en met 2022 (de Floriade) en daarna met betrekking tot de ontwikkelingen Almere Floriade, een nieuwe woonwijk.

2016-2021: Inrichting terrein
Rooien van bomen
Arboretum (incl. beplanting)
Aanleg bruggen

2016-2019: Realisatie Landschapsplan A6

2016-2022: Op weg naar de Floriade
Projecten en programma’s in, met en voor de stad, zoals:
– Bewonersavond ‘Op weg naar…..’ (2 x per jaar)
– Buurten bij de Floriade (12 x per jaar)

2017: Bestemmingsplan Floriade
Bouw en opening Innovatiewerkplaats

2021: Oplevering terrein aan Floriade BV + bouw permanent vastgoed

2022: Expo Floriade

2023: Gebiedsontwikkeling Floriade District
(600-700) woningen, 100 waterwoningen en voorzieningen

Reacties

Ontwerp Bestemmingsplan Floriade en Inloopavond 18 januari 2017 — 2 reacties

 1. Voorbeeldbrief voor bewoners invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van het bestemmingsplan:

  per reguliere post verzenden; per e-mail is niet rechtsgeldig

  Aan de Gemeenteraad van Almere
  Postbus 200
  1300 AE Almere

  Betreft: zienswijze Ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade

  Almere, xx-yy-2017 (uiterlijk 15 februari 2017)

  Geachte raad,

  Hierbij verzoek ik u mijn onderstaande zienswijze over te nemen in het bestemmingsplan danwel daar rekening mee te (laten) houden bij de uitvoering van alle plannen binnen deze bestemmingsplangrenzen én de Filmwijk-Zuid.

  1. De noordelijke entree van de Floriade nodigt uit om in de Filmwijk te parkeren. Die is daar niet op berekend. Ik voorzie bovendien aantasting van het woongenot door toenemende parkeerdruk, in een mate die groter is dan ik accepteer. Ook in de aanloop en afloop omdat daar een groot aantal tijdelijke werknemers zullen willen parkeren. Ik stel voor dat heel Filmwijk-Zuid vanaf een kwartaal voor tot een kwartaal na de Floriade wordt voorzien van een blauwe zone met gratis parkeergelegenheid voor de bewoners en haar eigen bezoekers.
  2. De rand van het Lumièrepark is opgenomen binnen de plangrens. Hoewel de bestemming “groen” is, is mijn grote vrees dat de ruigheid van het huidige zuidelijke deel daarvan zal worden aangetast. Juist die ruigheid is wat mij betreft een te behouden kwaliteit, in een stad waar alles al “aangeharkt” is. Ik verzoek u dringend dit deel niet te “civiliseren” en aldaar geen wijzigingen in de inrichting en/of beheer door te voeren.
  3.

  Met vriendelijke groet,

  naam
  adres
  postcode en woonplaats