Verslag bewonersbijeenkomst 8 december 2014

flyer Bewonersbijeenkomst 8 december 2014

Op 8 december 2014 vond weer een bewonersbijeenkomst plaats in de Filmwijk, georganiseerd door het Platform Filmwijk in samenwerking met de projectorganisatie Floriade Almere 2022. ‘Op weg naar het Masterplan Floriade’ en ‘Hoe kunnen we Slim Energie Besparen’. Dat waren de twee onderwerpen. Er was veel belangstelling, ongeveer 150 mensen kwamen naar het Filmwijkcentrum.

Op weg naar het Masterplan Floriade

Wethouder Henk Mulder noemde 3 zaken waar aandacht aan wordt gegeven: 1. Zo groen mogelijk, 2. Circulair bouwen = Energieneutraal bouwen en 3. CAH Vilentum Hogeschool krijgt een plek op het Floriadeterrein. Daarmee komt er een Groene Campus.
Het Vogeleiland, het toekomstige Floriadeterrein, wordt voor een deel bebouwd. Er bestaat nog geen definitieve planning omtrent de indeling van het terrein. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari/maart 2015 een besluit over (de randvoorwaarden van) het Masterplan Floriade.
De wethouder bewaakt de voortgang en houdt ons op de hoogte van het ontwikkelplan zodat wij kunnen insteken op dat plan.
Begin 2015 worden twee zgn. werksessies georganiseerd waarvoor ook het bestuur van het platform Filmwijk wordt uitgenodigd. Deze werksessies gaan niet alleen over het Vogeleiland en het groene aanzicht, maar over het gehele proces. Ter verduidelijking merkte wethouder Mulder op dat we mogen meepraten, echter niet meebeslissen. Overigens ligt de vorm, het vierkant, vast. Wel is er ruimte voor de gebiedsontwikkeling, de inhoud, aldus Mulder.

Verbreding A6

Rijkswaterstaat gaf een uiteenzetting over de verbreding en verdieping van de A6 die ten tijde van de Floriade gereed moet zijn. De vaarroute blijft open. Er komen in het midden doorgaande rijbanen zonder afritten en aan weerszijden daarvan komen banen met afritten naar Almere. Men verwacht dat de uitvoering het verkeer beperkt zal hinderen.

Het is niet de intentie om fijnstof-schermen te plaatsen langs de A6 omdat de verwachting is dat in de toekomst de uitstoot van auto’s drastisch omlaag zal gaan. Veel auto’s zullen elektrisch aangedreven worden. De geluidsoverlast zal volgens de dan geldende normen geweerd worden. De hoogspanningskabels die langs de Floriade lopen zullen niet worden verplaatst.

Voortgang Floriade

Henk Meijer, projectdirecteur Floriade, gaf aan dat de voortgang van de Floriade in de initiatief-fase verkeert, waardoor nog niet precies kan worden uitgelegd hoe e.e.a. eruit gaat zien, wie er aan mee gaat doen en hoe de vlakverdeling van het terrein wordt ingevuld. De kabelbaan die vanaf het CS station naar de Floriade loopt zal moeten worden ontwikkeld en gefinancierd door het bedrijfsleven.

‘Behoud het groene uitzicht’

Hans Groen, bestuurslid Platform Filmwijk en trekker van de werkgroep Floriade riep de aanwezigen op de politieke partijen, de raadsleden, alle mogelijke groene suggesties kenbaar te maken. ‘Behoud het groene uitzicht’!

Burgerparticipatie

Paul Vloothuis, voorzitter van het Platform Filmwijk riep de wethouder op tijdens het gehele proces te handelen volgens de Almeerse participatienota. Met andere woorden neem de burgers serieus, luister naar ze en betrek ze in de verschillende fasen van de participatieladder. En dan niet alleen met betrekking tot meepraten maar ook meebeslissen.

Vragen uit het publiek

Er kwamen vragen uit het publiek, over geluidsoverlast en fijnstof en in hoeverre de A6 moet meegroeien met de groei van de stad. Er zijn berekeningen gemaakt en er komt geluidloos asfalt; ook bij een nat wegdek. Verder neemt de fijnstof af naarmate er in de toekomst meer elektrische auto’s gaan rijden. De hoogspanningsmasten worden niet verlegd. Bij de verdieping van de A6 blijft de vaarroute open. Een referendum is te laat omdat de Floriade al is toegewezen op grond van het bidbook.

De Floriade heeft enorme impact op de stad, maar zijn de voorbereidingen dat ook waard? We zijn ons hier zeer bewust van en denken ook na over vragen als ‘hoe komen we tot een spetterend resultaat?’ Almere heeft behoefte aan ‘branding’ (= een stad met een duidelijk profiel op de kaart zetten), aldus wethouder Mulder.

‘Met de camping Waterhout zijn we in gesprek. Voor de Floriade hoeven ze niet te wijken, in het kader van de gebiedsontwikkeling zouden ze verplaatst kunnen worden naar het Vogeleiland. De camping wil dit echter niet. De uitgekristalliseerde plannen komen in het masterplan.’

Kasteel

Verder was de vraag of het terrein van het kasteel wordt meegenomen in het Floriadeterrein. Dit is niet het geval. Zoals het er nu naar uitziet komt er het Themapark WitchWorld, een particulier initiatief. Het kasteel zal op eigen kracht moeten ontwikkelen omdat dit een particulier initiatief betreft. Verwacht wordt dat zij zullen meeliften met de ontwikkeling van de Floriade.

De projectorganisatie Floriade 2022 heeft inmiddels ook de verschillende andere wijken rond het Weerwater bezocht.

Tweede deel avond: duurzame energie

Het tweede deel van de avond werd besteed aan de vraag hoe we actief gebruik van duurzame energie kunnen bevorderen. Fred Brouwer, aanvoerder van de werkgroep Besparing gaf een aantal tips hoe inzicht te krijgen in het verbruik van elektra, zoals: Lees de (opbouw van) energienota; noteer maandelijks energiestanden; maak een overzicht van apparaten in en om het huis; bepaal energieverbruik. Verder riep hij 10 bewoners op om samen met mensen van Filmwijk Energiek een pilot te starten Elektra Besparen. In zijn presentatie vindt u nog andere suggesties tot energiebesparing.

We kijken terug op een goede avond. Hieronder vindt u de presentatie van Hans Groen en van Fred Brouwer.

Presentatie Hans Groen en Presentatie Bewust omgaan met Energie.

Wilt u informatie naar aanleiding van het bovenstaande, mail dan naar info@filmwijkalmere.nl.

 

Reacties zijn gesloten.