Besluit afschaffen wijkbudget teruggedraaid

wijkbudget

De gemeenteraad stemde eerst in met het gedeeltelijk terugdraaien van hun eerdere bezuinigingsbesluit. Maar na fel protest van de bewonersorganisaties is de gemeenteraad op 11 november jl. alsnog akkoord gegaan met het volledig terugdraaien van alle voorgenomen bezuinigingen op de wijkbudgetten.

Op 30 september jl. stemde de gemeenteraad van Almere in meerderheid in met een motie om de jaarlijkse wijkbudgetten voor de bewonersorganisaties per 1 januari 2022 af te schaffen.

Wij hebben de leden van de gemeenteraad ons bezwaar per brief kenbaar gemaakt en hen verzocht hun rampzalige en ondoordachte besluit ter zake terug te draaien.

Daarna hebben we samen met 35 andere bewonersorganisaties op 7 oktober jl. een raadsvoorstel ingediend waarmee we aan de raad gevraagd hebben om het besluit tot afschaffen van de wijkbudgetten terug te draaien. En het wijkbudget in de huidige vorm te handhaven. Zo’n wijkbudget draagt bij aan de leefbaarheid en de duurzaamheid van de Almeerse wijken en is echt heel belangrijk om onze rol als bewonersplatform Filmwijk te blijven uitvoeren en zo de motivatie van vrijwilligers en de sociale cohesie in de wijk te ondersteunen.

Dat is goed nieuws

Nu het wijkbudget onverkort in zijn huidige vorm in stand blijft, blijven de wijkinitiatieven mogelijk, ook in de Filmwijk. Dat is belangrijk voor het welzijn van onze bewoners in hun directe woon- en leefomgeving. Het laat ook zien dat een gezamenlijk protest van bewonersorganisaties er echt toe doet en een groot succes voor de bewoners kan opleveren. Er is voorlopig geen onduidelijkheid over ons wijkbudget 2022.

Voor het zomerreces 2022 worden de laatste besluiten over de wijkbudgetten in de gemeenteraad geëvalueerd. Het kan zijn dat de bewonersorganisaties daarbij betrokken worden. Dat is belangrijk ook omdat we er voor moeten zorgen dat de wijkbudgetten ook in 2023 en de jaren daarna volledig beschikbaar blijven voor het vrijwilligerswerk in onze wijk.

Reacties zijn gesloten.