Verslag Groenschouw Filmwijk 22 april 2023

foto groenschouw, april 2023

Na 10 jaar organiseerde Platform Filmwijk op zaterdag 22 april jl. weer een groenschouw, samen met 10 enthousiaste bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld. Hierbij een verslag.

Een aantal bewoners had knelpunten en opmerkingen aangegeven over de conditie en staat van het groen in hun omgeving. Deze bewoners moeten worden gezien als ervaringsdeskundigen van hun leefomgeving.

Aangezien de wijkregisseur ons vergezelde konden hierdoor de aandachtspunten direct worden besproken. Aan de hand van 15 knelpunten werd de schouw per fiets uitgevoerd door de gehele wijk.

Schouwen en beeldbestek

Schouwen is een effectieve manier om kwetsbare plekken, risico’s of situaties in beeld te krijgen en verbeterpunten te benoemen in onze Filmwijk. Het bestuur van het Platform Filmwijk heeft verleden jaar dan ook bij bewoners interesse gepeild voor de uitvoering van een schouw met de focus op het groen.

Voorafgaand aan de schouw werd in het stadsdeelkantoor aan alle deelnemers door de toezichthouder Groen een uitleg gegeven over het zogenaamde Beeldbestek. Een instrument waarin de kwaliteitseisen zijn vastgelegd waaraan het onderhoud van groen moet voldoen.

Hoe ziet dat Beeldbestek eruit?
Het beheer van het openbaar groen werd vroeger uitgevoerd op basis van een frequentiebestek. Dat wil zeggen dat de frequentie van het onderhoud vooraf is vastgesteld. Zoveel keer gras maaien per jaar of 3x per jaar de hagen snoeien en een bepaald aantal keren schoffelen.
Met een dergelijk bestek wordt niet meer gewerkt, maar tegenwoordig wordt er op basis van ‘het beeld’ gewerkt.

Bij het vaststellen van het beeldbestek waarmee de groenaannemer moet werken is er een keuze uit verschillende kwaliteitsniveaus. De meest toegepaste beeldkwaliteitsniveaus bestaan op basis van niveau A= zeer hoog, B, C of D=zeer laag. Bij een A-niveau ziet het gras eruit als een pas gemaaide golfbaan. Niveau D is zeer laag en een meer vervuilend beeld is dan blijkbaar acceptabel voor de gemeente.

Wanneer de gemeente bijvoorbeeld beeldkwaliteitsniveau B heeft vastgesteld voor het grasonderhoud, wil dat zeggen dat het gras een hoogte van bv. 15 cm mag bereiken voor het wordt gemaaid of een haag een vooraf bepaalde hoogte mag bereiken voor het wordt gesnoeid.

Met het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau kunnen de gemeente en de opdrachtnemer c.q. uitvoerder bepalen of de omgeving aan het afgesproken niveau voldoet. Een beeldbestek kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van gazons, onkruidbeheersing in plantsoenen, trottoirs en bestrating. Maar ook voor de hoeveelheid van zwerfafval of graffiti in de wijk.

De hoogte van het gewenste beeldbestek is een financiële en daardoor een politieke keuze. Immers, hoe lager de eisen van het beeldbestek, hoe goedkoper het onderhoud. Daarnaast speelt uit milieuoverwegingen de keuze mee om meer groen (hoger groen) te hebben en dus minder te maaien ten behoeve van vogels en insecten. Over dat standpunt zijn de meningen aardig verdeeld en kunnen oplopen tot langdurige discussies.

De staat van groen in Filmwijk

De staat van groen in een groot deel van de wijk verdient geen schoonheidsprijs gezien het lagere beeldniveau. Er is hoger gras, meer onkruid (en meer zwerfafval in de perken). Opvallend is de mate van het onregelmatige snoeiwerk aan de hagen. Bewoners maakten opmerkingen over het hoogteverschil van hagen in dezelfde straat. Als er een auto stond tijdens het (mechanisch) snoeien heeft dat stukje haag pech en komt volgend jaar misschien weer aan de beurt. In de tussentijd kijken bewoners naar een rommelige haag en dat werkt negatief op de leefbaarheid. De leefbaarheid van de wijk is immers in zeer grote mate afhankelijk van de aanwezigheid van groen en het onderhoud ervan. De gemeente kan niet aankloppen bij de bewoners om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving als zijzelf er een potje van maakt.

Tijdens de schouw is er op diverse plekken gekeken naar veiligheid voor zowel fietsers, wandelaars en automobilisten. Overdadig en té hoog groen op kruispunten dat het zicht belemmert werd genoemd en aanbevelingen werden beschreven.

Rapportage

Alle deelnemers aan de schouw hebben een kopie ontvangen van de bevindingen die met ze zijn besproken. Het Stadsdeelkantoor heeft de rapportage van het Platform ontvangen met daarin de aanbevelingen. Op korte termijn horen wij van de gemeente welke stappen er zijn genomen en/of kunnen worden genomen.

Rapportage groenschouw incl. stappen gemeente (PDF, 6,6 Mb)

Vanzelfsprekend ziet Platform Filmwijk namens de bewoners liever een hoger onderhoudsniveau van het groen, maar daarvoor moeten wij bij de politiek aankloppen voor de benodigde financiële middelen. De verantwoordelijke ambtenaren willen ook wel een hoger niveau, maar worden geremd door de gemeenteraad.

Wij bedanken iedereen die bij de groenschouw heeft geparticipeerd. Behalve een nog mooiere wijk was het ook erg gezellig! Wilt u hier een volgende keer graag bij aansluiten? Laat het ons weten via groen@filmwijkalmere.nl

Reacties zijn gesloten.